تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

اولین جرقه‌های علم بلاغت نزد مسلمانان را باید در قرن‌های چهارم و پنجم هجری جست‌وجو کرد که ریشه در ذهنیت و فلسفه یونایی دارد.به مرور زمان و پیشرفت در تمامی زمینه‌‌ها در علم بلاغت نیز همچون دیگر علوم، احساس نیاز به یک رویکرد جدید سبب شد نظریه‌های بلاغت جدید در برابر بلاغت سنتی قد علم کنند.
کتاب «نحو بلاغة جدیدة» یکی از تألیفات خلیل کفوری است که به موضوع بلاغت جدید و ارتباط آن با سایر علوم پرداخته است. این کتاب مانند همه تألیفات بشری کاستی‌ها و نادرستی‌هایی دارد که بررسی انتقادی کتاب مزبور و میزان توفیق آن به عنوان یک منبع مفید در زمینه بلاغت جدید دستمایه نگارش این مقاله است.در این بررسی معلوم شد که مؤلف در مباحث مربوط به رابطه علم بلاغت با سایر علوم از برخی از اصطلاحات تعریف واضحی ارائه نداده است؛ اما قسمت عمده کاستی‌های این کتاب در حیطه پیچیدگی زبان مؤلف در تبیین موضوع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The critical survey of the book: Towards a new eloquence, by Khalil Kafouri

نویسندگان [English]

  • Azadeh Heidari 1
  • Effat Mardani 1
  • mohammad Khaqani 2

1 َAraic Department University of Isfahan

2 Professor¸Department of Arabic language and literature ¸University of Isfahan

چکیده [English]

The first sparks of eloquent science among Muslims must be sought in the fourth and fifth centuries of the Hegira that they are rooted in Greek philosophy and subjectivity, and also were affected by Aristotle and Plato thoughts. Time passing and development in all the branches, for eloquent science like the other sciences, made the necessity for a new approach that caused new eloquent theories tried to put traditional ones back.
The valuable writing, "Towards a new eloquence," by Khalil Kafouri is a book that talks about new eloquence and its relationship with other sciences. This book like all of human compilations has defects and inaccuracies which the critical survey of mentioned book and its level of success as a useful source in the domain of new eloquence are the reasons of writing this essay.
This survey shows that the author did not present an explicit definition of some terms in discussions about the relation between eloquence science and the other sciences, but the major part of this book’s defects is in the area of author’s language complexity to express the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical study"
  • "eloquence"
  • " towards a new eloquence"
  • "Khalil Kafouri

الجرجانی، عبدالقاهر (2002)،أسرار البلاغة،تصحیح احمد عبد العلیم البرودنی، القاهرة: دار الکتب المصریة.

الجرجانی، عبدالقاهر (2011)،دلائل الإعجاز،القاهرة: مکتبة نرجس.

رضایی هفتادُر، غلام‌عباس (1391)، «نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی»، تهران: پژوهش‌نامة نقد ادب عربی، دانشگاه شهید بهشتی، س 4، ش 1.

ستاریان، مهدی (1381)، «تاریخچه و سیر تحول مطالعات بلاغی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 4، ش 50.

شادی، محمد ابراهیم عبدالعزیز (1991)، الصورة بین القدماء و المعاصرین، القاهره: نشر السعادة.

عبدالقاهر، حسین (1984)، تأملی در تعریف بلاغت و مراحل تکامل آن، بیروت: عالم الکتب.

عصفور، جابر (1969 م)، الصورة الفنیة فی التراث النقدی و البلاغی عند العرب، بیروت: دار الکتاب.

فتوحی، محمود (1386)، «نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روش‌‌های بلاغت سنتی»، گیلان، فصل‌نامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب‌پژوهی، ش 3.

کفوری، خلیل (1994)، نحو بلاغة جدیدة،بیروت: نداف.

مزیدی، پروین (1392)، «رویکرد عبدالقاهر جرجانی به بلاغت مقایسه‌‌ای با برخی نظریه‌‌پردازان مدرن»، دو‌فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی صحیفة مبین، ش 54، س 19.

مشرف، مریم (1386)، «نظم و ساختار در نظریة بلاغت جرجانی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 54.

 

Bostad, Finnetal, Bakhtinian Perspectives on Language and Culture: Meaning in Language, Art and New Media, Chippenham and Eastbourne, Antony Rowe Ltd.

Hochmuth, Marie (1952), “Kenneth Burke and the New Rhetoricˮ, Quarterly Journal of Speech, vol. 38 (2).