تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز بخش زبان و ادبیات عربی

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی ساختاری مقاله­های حوزۀ ادبیات عربی نشریۀ ادبیات پایداری است. روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی (کمی و کیفی) است که داده­های کیفی پس از جمع­آوری از طریق پرسش­نامه و با آمار توصیفی و نرم­افزار اکسل به داده­های کمی تبدیل شده­اند. جامعۀ آماری این پژوهش مقاله­های نشریۀ ادبیات پایداری در حوزۀ ادبیات عربی از سال 1388 تا 1396 است که درمجموع 16 شماره را شامل می­شود که از این تعداد 72 مقاله به حوزۀ ادبیات عربی اختصاص دارد.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که مقاله­ها با توجه به معیارهای هفت­گانۀ مطرح­شده در پرسش­نامه از سال 1388 تا سال 1396 روند رو به رشد داشته­اند. بیشترین اشکال­ها به سال­های آغازین مجله برمی­گردد و این مشکلات تا سال 1394 وجود داشت، ولی پس از آن، مقاله­ها با ساختار تعریف­شدۀ مقاله­های علمی ـ پژوهشی مطابقت بیشتری دارند. بارزترین اشکال­ها در قسمت مقدمۀ مقاله­ها بود. نبودن انسجام بین هدف، سؤال، و پیشینۀ مقاله­ها از مهم­ترین کاستی­های مقدمۀ مقاله­ها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment from structural component of articles in Resistance Literature Pubblication

نویسندگان [English]

  • Hosein Keiani 1
  • zeynab ansari 2

2 language and literature Arabic in Shiraz University

چکیده [English]

The aim of this study is analytical - critical considering of Arabic literature articles in resistance literature publication. Research prosedur is a analyzing of content ( quantitative - qualitative). Datas after collecting by questionnaire transformed to quantitative datas by descriptive statistics and excel software. Statistical population is lectures of resistance literature magazine at Arabic literature from 1388 to 1396 that they consist of 16 numbers. 72 articles is about Arabic literature.
Results of research show that articles in attention to septet standards being mentioned atquestinnair from 1388 to 1396 have increased. The most of problems return to first years of magazine and these problems continued to 1394. But after that, lectures more correspond with definded structure for scientific stadious lectures. The most clear problems of articles in writing introduction, return to question, history and prosedure research. The other one is not to have innovation and disregarding for prosedure, question and aim in articles creates it. This is a basic problem of these articles in a period of time of study

کلیدواژه‌ها [English]

  • : scientific stadious articles
  • structural component
  • Arabic literature
  • Resistance literature