تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران.ایران

چکیده

هر پژوهش علمی از روش یا مجموعه‌ای از روش­ها تبعیت کند. کتاب مناهج البحث الأدبی اثر یوسف خُلَیف در زمرۀ آثاری است که در حوزۀ روش‌های تحقیق و شیوۀ تدوین اثری علمی نوشته شده ‌است. مقالۀ حاضر در صدد است با روش توصیفی ـ انتقادی، این کتاب را از نظر شکلی و محتوایی مورد نقد قرار ‌دهد. با توجه به علاقۀ نگارنده به مباحث روش‌شناسی در پژوهش‌های علمی، کتاب یادشده برای نقد انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کتاب مذکور دارای محاسن و معایبی است: از محاسن آن طبقه‌بندی مطالب از علم روش‌شناسی در غرب تا ادبیات عربی؛ اختصاص فصلی به شیوۀ تدوین پایان‌نامه؛ نقد بی‌طرفانۀ روش‌های پژوهش در برخی از آثار قدیم و معاصر عربی؛ و ذکر نمونه‌هایی برای آن‌ها، ارائۀ مأخذشناسی در فصل چهارم، و از معایب این کتاب ایرادات چاپی، ویرایشی و گاهی نحوی؛ عدم هماهنگی میان عنوان کتاب و اهداف نویسنده؛ عدم مطابقت عنوان فصل‌ها با محتوای آن؛ عدم مطابقت فهرست مطالب با محتوا؛ و عدم وجود فهرست منابع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and Review of Manaheg Al-Bahth Al-Adabi Book by Yousef Kholaif

نویسنده [English]

  • zohreh Naemi

Arabic language & literature department, literature & humanities faculty, Kharazmi uni, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Any scientific research to come to the truth must have a method or set of methods.Researchers in various sciences have written extensively on research methods وand on how to write a scientific work. One of these books is Manahij al-Bahth al-Adabi, written by Yousef Kholaif, one of Arabic literature professors at Cairo University. The present article seeks to review this book using a interested descriptive-critical approach and to examine the form and content of that. Given that the author is interested in methodology in scientific researchs,she chose this book
 The results of this studyindicate that this book has its merits and disadvantages Its advantages include classification of materials from the roots of methodological science in the West, general literature and Arabic literature,  deticate a chapter to the thesis, An unbiased and wise criticism of the method of research in Some of the works in ancient and contemporary Arabic, And cite numerous examples for each of the methods, Ontology in Chapter Four. The disadvantages of this book are: print, edit and sometimes syntax errors, non-compliance of the book's title with the author's intentions, mismatches chapter titles with its content, mismatch list of contents with content, no resource list.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • methodology
  • Research Method in Literature
  • Yousef Kholaif
  • Manahij al-Bahth al-Adabi