تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی / دانشگاه سمنان.

چکیده

کتاب‌هایی که در یک موضوع نگاشته می‌شود گاهی این سؤال را درپی دارد که با وجود بودن یکی، فایدة بعدی چیست؟ آیا نقص یا خللی نویسندة دوم را بر آن داشته که دست به نگارش جدیدی بزند یا حتی فراتر از آن با وجود بودن تألیفات فراوانی در متون منتخب، که گاهی با شرح و تحلیل همراه است، چه سودی به‌بار می‌آورد؟ دو کتاب موردنقد در یک سال نگاشته شده و هر کدام با انگیزه‌ای خاص یا احساس نیازی گردآوری شده است. اگر دو تألیف در یک سطح و با رویکرد واحدی بود امر موازنه دقیق‌تر و قدری سخت‌تر می‌شد، اما از این دو تألیف مختارات عامری درس­نامه‌ای برای این مادة درسی به‌شمار می‌آید و دیگری در راستای کتاب‌های سازمان سمت است که بیشتر جنبة آموزشی دارد و معیارهای خاصی نیز برای چاپ این کتاب‌ها دارد. نویسنده قصد خود را تکمیل کتاب تاریخ خود دانسته است. به‌سبب شکل دو اثر و شیوة پرداختن به متون این دوره، مقایسة دقیق بین دو کتاب کمی دشوار به‌نظر می‌رسد. از مهم‌ترین نتایج حاصل از این تحقیق آنکه اشکالات تقریباً فراوان شکلی و محتوایی در هر دو کتاب وجود دارد که نباید در کتاب‌های آموزشی وجود داشته باشد. گزینش سروده‌ها در کتاب مختارات بیشتر بر اساس واقعیت دانشجوی کارشناسی است و کاملاً یک درس­نامه به‌شمار می‌آید، اما متون در کتاب المنتخب کامل‌تر و متنوع‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of two books: A selection of literary texts in the second Abbasid period and The select works of poetry and prose of the Abbasid era(II)

نویسنده [English]

  • Sayyed Reza Mirahmadi

semnan university

چکیده [English]

Books written on one subject sometimes raise the question of what is the next benefit of having one? Did the defect or defect of the second author lead him to write a new work, or even beyond that, despite the large number of works in selected texts, which are sometimes accompanied by descriptions and analysis, what is the benefit? The two books reviewed were written in one year, and each was compiled with a specific motivation or sense of need. If the two works were on the same level and with the same approach, the balance would be more precise and a little more difficult, but of these two works, Mr. Ameri's book is a textbook for this subject and the other is in line with the books of The organization for researching and composing university textbooks in the haumanities (SAMT) He intends to publish these books and the author intends to complete his history book. Also, due to the different nature of the two works of evaluation and accurate comparison between the two books, it may seem unacceptable and unreasonable.
One of the most important results of this research is that there are many problems in form and content in both books that should not be in educational books and the selection of poems in the Ameri's book is more based on Bachelor's students reality and in the selected book is more complete and varied and used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book criticism
  • The choices of literary texts
  • appearance
  • form
  • Weaknesses and Strengths