تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی

چکیده

رویکرد ساختارگرایی در مطالعات ادبی، از جمله رویکردهایی است که در طول یک قرن اخیر به شدت مورد توجه صاحبنظران و ناقدان قرار داشته و سعی شده بسیاری از آثار ادبی بر این اساس مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. کتاب «الرؤی المقنعة؛ نحو منهج بنیوی فی دراسة الشعر الجاهلی» یکی از آثار ارزنده ناقد برجسته معاصر عرب، کمال ابودیب است. او تلاش کرده در این کتاب، با الهام از رویکردهای مطرح نقد ادبی در غرب و با محوریت ساختارگرایی، با شیوه‌ای جدید به تحلیل و بررسی شعر جاهلی بپردازد و با انتقاد از دیدگاه‌های سنتی و کلیشه‌ای درباره شعر جاهلی، طرحی نو در اندازد. در این مقاله تلاش کرده ایم با رویکرد توصیفی –تحلیلی و انتقادی به نقد و بررسی این اثر بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد حاکم بر این کتاب چندان هم ساختارگرایانه نیست و بیشتر پساساختارگرایانه است. علی رغم تحلیلهای ارزنده و نکته سنجی‌های موشکافانه درباره رمزها و پیامهای نهفته در شعر جاهلی، استفاده از رویکردهای مختلف در تحلیل، حجم زیاد صفحات کتاب، توضیحات مفصل نویسنده، استفاده از جداول و نمودارهای پیچیده و به کار گیری علائم اختصاری که برخی ابداعی خود اوست، کتاب را تا حد زیادی کسل کننده و فهم مطالب آن را دشوار ساخته است. البته این نقائص از ارزش علمی و پژوهشی کتاب نمی‌کاهد و باید آن را جزء تلاشهای ارزنده در راستای تحلیل شعر کهن عربی بر مبنای رویکردهای نوین نقد ادبی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and critique the ' Alroa Al-Moghana'a. Structural Analysis of the Pre-Islamic poems from the Kamal Abu Deeb's point of view.

نویسنده [English]

  • houman nazemian

kharazmi university, Faculty of Humanities. Department of Arabic language and literature.

چکیده [English]

The structuralism in literary approach is one of the approaches that have been highly concentrated by scholars and critics over the last century, and many literary works have been studied on this basis. The book “ Arroa Al-Moghanna’a” is one if the outstanding works of the prominent contemporary Arab critic, Kamal AbuDeeb . in this book , he tried to analyze pre - islamic poetry , inspired by the approaches of literary criticism in the west and based on structuralism , by criticizing the traditional approaches and stereotypes about pre - islamic poetry . in this article we have tried to criticize and examine this effect by a descriptive - analytical and critical approach The results of this research show that the dominant approach to this book is not structural and is more poststructuralist . Despite worthwhile scrutiny about hidden codes and archetypes in the pre-Islamic poems , the use of different approaches in analysis , the vast volume of pages , the author 's detailed explanation , the use of complex tables and diagrams and the use of abbreviations which are some of his own , makes the book as boring and boring . of course , this deficiency is not of the scientific and research value of the book and should be considered as an invaluable part of the analysis of ancient arabic poetry based on modern approaches of literary criticism .

کلیدواژه‌ها [English]

  • kamal abu beeb
  • Literary Criticism
  • Structuralism