تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

مدیر مسئول


دکتر جان الله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات روسی

 • jkarimiut.ac.ir

سردبیر


دکتر عیسی متقی زاده استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی

 • emottaqigmail.com

دستیار سردبیر


دکتر حسین کیانی دانشیار گروه عربی دانشگاه شیراز

 • hkyaneegmail.com

مدیر داخلی


دکتر سجاد اسماعیلی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

زبان و ادبیات عربی

 • sjd.esmailigmail.com

دبیر تخصصی


دکتر یدالله رفیعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • rafiei_y20yahoo.com

دبیر تخصصی


دکتر معصومه نعمتی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان و ادبیات عربی

 • m.n136089yahoo.com

دبیر تخصصی


دکتر سجاد اسماعیلی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین.

زبان و ادبیات عربی

 • sjd.esmailigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی متقی زاده گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس.

زبان و ادبیات عربی

 • emottaqigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد خاقانی اصفهانی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات عربی

 • mohammadkhaqaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی ­سینا

زبان و ادبیات عربی

 • smm.basuyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نظری استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات عربی

 • nazari.alu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا میرحاجی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان و ادبیات عربی

 • mirhaji_sayyedyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حجت رسولی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

زبان و ادبیات عربی

 • htrasoulihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین کیانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات عربی

 • hkyaneeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین ابویسانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات عربی

 • ho.abavisaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه قادری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

زبان و ادبیات عربی

 • mf_ghaderyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر مقدم متقی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عربی

 • a.moghaddam1351gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمدرضا ابن‌الرسول دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات عرب

 • ibnorrasoolfgn.ui.ac.ir