تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است. مراحل به شرح زیر است 1. ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی نویسنده

2. بررسی اولیه در شورای سردبیری که در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند الف) رد و بایگانی( 3 هفته) ب) قبول و ارسال مقاله به دو ارزیاب (4 هفته) تبصره 1 : رد مقاله ها در این مرحله به یکی از دلایل زیر است . - عدم تناسب با محتوای مجله - ارسال مقاله‌های مشابه که پیش از این تصویب و یا چاپ شده است . - عدم رعایت ضوابط و شرایط نشریه که بر روی سایت قرار گرفته است .