تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نام داور سمت / سازمان
حسین ابویسانی
سجاد اسماعیلی
ابوالحسن امین مقدسی
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
محمودرضا توکلی محمدی
مریم جلائی
سمیه حسنعلیان
محمد خاقانی
اسحاق رحمانی دانشگاه شیراز
محمد رحیمی خویگانی
حجت رسولی
هادی رضوان گروه عربی دانشگاه کردستان
ساجد زارع گروه عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد
تورج زینی وند گروه زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه رازی
حسن سرباز
محسن سیفی زبان و ادبیات عربی،دانشگاه کاشان
علی اصغر شهبازی
جمال طالبی قره قشلاقی استادیار دانشگاه فرهنگیان
صادق عسکری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
بهنام فارسی
فرشته فرضی شوب گلستان
فاطمه قادری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
سید اسماعیل قاسمی موسوی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
علی اصغر قهرمانی مقبل گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا کاههء هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر
زهرا کرم زادگان دانشگاه علامه طباطبائی
حسین کیانی دانشگاه شیراز دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش زبان و ادبیات عربی
حسین مرعشی
علی مصطفی نژاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امیر مقدم متقی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ـ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد/ ایران
سیدرضا میراحمدی هیأت علمی / دانشگاه سمنان.
حمید رضا میرحاجی گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی
فرامرز میرزایی
ابراهیم نامداری گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
یوسف نظری عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز
هادی نظری منظم
معصومه نعمتی