لطفاً جهت دریافت پاسخ سریع، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید. آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419 ایمیل: shmotoun.arabic@gmail.com

شماره تلفن: 02188046890


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image