برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به نشریه «نقدنامه زبان و ادبیات عربی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

راهنمای داوری در سامانه (اینجا کلیک کنید)

 

فهرست داوران نشریه:

نام داور وابستگی سازمانی
حسین ابویسانی دانشگاه خوارزمی تهران
سجاد اسماعیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
فاطمه اکبری زاده دانشگاه الزهرا
ابوالحسن امین مقدسی دانشگاه تهران
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
محمودرضا توکلی محمدی دانشگاه قم
مریم جلائی دانشگاه کاشان
سمیه حسنعلیان دانشگاه اصفهان
محمد خاقانی دانشگاه اصفهان
رسول دهقان ضاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم
اسحاق رحمانی دانشگاه شیراز
محمد رحیمی خویگانی دانشگاه اصفهان
حجت رسولی دانشگاه شهید بهشتی
هادی رضوان گروه عربی دانشگاه کردستان
یداله رفیعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ساجد زارع گروه عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد
تورج زینی وند گروه زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه رازی
حسن سرباز دانشگاه سنندج
علی سعیداوی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی همدان
محسن سیفی زبان و ادبیات عربی،دانشگاه کاشان
یسرا شادمان عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)
علی اصغر شهبازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
جمال طالبی قره قشلاقی استادیار دانشگاه فرهنگیان
صادق عسکری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
بهنام فارسی دانشگاه یزد
فرشته فرضی شوب گلستان
فاطمه قادری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
سید اسماعیل قاسمی موسوی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
علی اصغر قهرمانی مقبل گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا کاههء هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر
زهرا کرم زادگان دانشگاه علامه طباطبائی
حسین کیانی دانشگاه شیراز دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش زبان و ادبیات عربی
دانش محمدی دانشگاه شیراز
حسین مرعشی دانشگاه شیراز
علی مصطفی نژاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امیر مقدم متقی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ـ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد/ ایران
سیدرضا میراحمدی هیأت علمی / دانشگاه سمنان.
حمید رضا میرحاجی گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی
فرامرز میرزایی
مهدی ناصری عضو هیأت علمی دانشگاه قم
ابراهیم نامداری گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور
یوسف نظری عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز
هادی نظری منظم دانشگاه تربیت مدرس
معصومه نعمتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی