تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقد ادبی کاری خلاق است که اثری را به‌نحو تازه‌ای می‌خواند و از زوایای ناپیدای آن رونمایی می‌کند، به‌شرط آن‌که منتقد ادبی به‌اندازة صاحب اثر دارای ذوق و خلاقیت و نیز آشنا با فنون ادبی باشد. در اهمیت نقد ادبی همین بس که با آن همواره ادبیات و علوم ادبی متحول و زنده می‌ماند و معیارهای بِه‌روزتر و جدیدتری به ادبیات عرضه می‌کند.
مقالة حاضر، که با هدف نقد و بررسی کتاب من آفاق الأدب المقارَن نوشتة داود سلّوم نوشته شده، ضمن اشاره به نقاط ضعف و قوت این اثر در تلاش است تا گامی در ارتقای سطح کیفی آن بردارد. کتابی که سعی دارد حوزه‌های گوناگونی از ادبیات تطبیقی را پیشِ‌روی مخاطب خود بگشاید و نمونه‌های متعدد و متنوعی از آن را به‌منظور شناساندن ادبیات عربی ـ اسلامی ـ جهانی و نیز تأثیر آن‌ها در یک‌دیگر ارائه کند. گفتار پیش‌‌رو ضمن آن‌که کتاب مورد‌نظر را با شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تحلیل انتقادی کنکاش می‌کند، نتایجی را دربارة این کتاب پیش‌روی ما قرار می‌دهد که جمع میان «تکرار و نوآوری»، «تعصب و آزاد‌اندیشی»، و «بیان سطحی و عمیق موضوعات» از مهم‌ترین آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the book "Men Afagh al Adab al Moqaran" The work of Davood Sallum

چکیده [English]

Literary criticism is the work of a creator who reads a work in a new way and unveils its invisible angles, provided that, of course, the literary critic is as passionate and creative as he is familiar with literary techniques. The importance of literary criticism is enough to keep literature and science alive, evolving, and providing more up-to-date and modern standards. The present article, aimed at reviewing Davood Sallom's book "Afagh ol-Adab ol-Moqaran", while pointing to the strengths and weaknesses of this work, seeks to take a step towards enhancing its quality; Open up different areas of comparative literature to your audience and provide numerous and varied examples of it in order to identify non-Islamic-world-wide literature as well as their impact on each other. The following discourse, while exploring the book in a descriptive-analytical manner and with a critical analysis approach, presents results about this book that present us with a combination of "repetition and innovation", "fanaticism and free-thinking". , And "superficial and deep expression of matters" is the most important of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • Comparative literature
  • "Afagh ol-Adab ol-Moqaran"
  • Davood Sallum

قرآن کریم.

پاکتچی، احمد (29 آذر 1396)، سخن‌رانی با عنوان «نقد، علوم انسانی و پیشرفت کشور»، نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی.

حسینی بهشتی، سید‌محمدرضا (29 آذر 1396)، سخن‌رانی با عنوان «موانع نقد در ایران»، نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی.

خلیل، محمود ابراهیم (2010)، النقد الأدبی من المحاکاة إلی التفکیک، اردن: دار المیسرة.

داوری اردکانی، رضا (29 آذر 1396)، سخن‌رانی با عنوان «فلسفة نقد»، نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی.

سایت اینترنتی دانشگاه بغداد (تاریخ سایت 2013 م، تاریخ بازدید 8/10/1396)، دانشکدة تربیتی دختران.

سلّوم، داود (1988)، من آفاق الأدب المقارَن، بیروت: عالم الکتب.

شفیعی ‌کدکنی، محمدرضا (1391)، رستاخیز کلمات، تهران: سخن.

شمیسا، سیروس (1385)، نقد ادبی، تهران: میترا.

عتیق، عبدالعزیز (1972)، فی النقد الأدبی، بیروت: دار النهضة العربیة.

فیلم مصاحبه با فرزند داود سلّوم (تاریخ مصاحبه 14/11/2012 م، تاریخ بازدید 08/10/1396)، You Tube.

قصاب، ولید (2007)، مناهج النقد الأدبی الحدیث؛ رؤیة اسلامیة، دمشق: دار الفکر.

کشاورز، سوسن (1396)، «فلسفة تربیتی نقد، تبیین چیستی، چرایی و چگونگی»، مجموعه‌مقالات نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، ج 2.