تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «هجرة النصوص، دراسات فی الترجمة الأدبیة و التبادل الثقافی» نوشتۀ عبده عبود، از جمله آثار مهم و در عین‌حال اندکی است که به مسئلۀ ترجمه در ادبیات تطبیقی پرداخته است و در آن اهمیت ترجمه در روابط بینافرهنگی و منافع این روابط، آموزش زبان عربی در آلمان و بالعکس و.... تبیین شده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی-تحلیلی کوشش کرده تا گذشته از بررسی مضامین کتاب «هجرة النصوص، دراسات فی الترجمة الأدبیة و التبادل الثقافی» و قابلیت پیشنهاد آن به عنوان منبع درسی در رشتۀ زبان و ادبیات عربی؛ با توجه به بیان دیدگاه-های اجتماعی و نظرات نویسنده در زمینۀ سیاستگذاری فرهنگی؛ و نیز با توجه به قابلیت‌ها و ابزراهای تحلیل گفتمان انتقادی، این کتاب را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین که در رویکرد تحلیل انتقادی فرکلاف بدان‌ها توجه می‌شود، مورد بررسی قرار دهد. مهم‌ترین نتایج این پژوهش شامل موارد زیر است: بازتاب نگرانی‌های مؤلف نسبت به عملکرد ضعیف عرب در زمینۀ روابط بینافرهنگی، واگذارکردن میدان به اسرائیل در این زمینه، سوء استفاده اسرائیل از این شرایط و سعی در ترسیم تصویری منفی از عرب در اذهان عمومی در جهان و همچنین اهمیت ترجمه در روابط بینافرهنگی، منافع فراوان برای عرب در این روابط و... از مسائلی هستند که به خاطر اهمیت در دید عبده عبود، در کتاب بسامد بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Practical Topics in the Educational Title of Arabic Language and Literature and a Critical Discourse Analysis of the Book "Hijrat al-Nosus, Studies in Literary Translation and Cultural Exchange")by Abdoh Abboud(

چکیده [English]

The book "Hijrat al-Nusus, Studies in Literary Translation and Cultural Exchange" written by Abdo Abboud is one of the important and at the same time few works that deals with the issue of translation in comparative literature and the importance of translation in intercultural relations and the benefits of these relations. Arabic language teaching in Germany and vice versa and .... is explained. The present article tries to use a descriptive-analytical method in addition to examining the possible positive and negative features of the book and the ability to suggest it as a textbook, according to the expression of the author's social views and opinions in the field of cultural policy; Also, considering the capabilities and tools of critical discourse analysis, examine this article with some tools of this approach and finally come to the conclusion that the most important of them can be summarized in the following cases: Reflection The author's concerns about the poor performance of Arabs in the field of intercultural relations, leaving the field to Israel in this regard, Israel abusing these conditions and trying to paint a negative image of Arabs in the public mind in the world and also the importance of translation in intercultural relations, interests Abundant for the Arabs in these relations, etc., are among the issues that have a high frequency in the book due to their importance in the eyes of Abdu Abboud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique of Hijra al-Nusus
  • Abdo Abboud
  • Critical Discourse Analysis
  • Translation and Intercultural Relations