تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه رازی

2 گروه زبان و ادبیات/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایران

چکیده

عزالدین المناصره از منتقدان فرهنگی ـ سیاسی در حوزة نقد ادبی است که با نگارش کتاب النقد الثقافی المقارن؛ منظور جدلی تفکیکیبر غنای ادبیات تطبیقی در جهان عرب افزوده است. مؤلف در این کتاب، ضمن تعریف نقد فرهنگی و هم‌پوشانی آن با سایر حوزه‌های علوم انسانی، به نارسایی و تأثیرات منفی نقد غربی بر هنر و ادبیات جهان اشاره و بر حفظ هویت آن تأکید کرده است.
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ضمن معرفی اثر، به ارزیابی نقد فرهنگی از دیدگاه مناصره و دیدگاه‌های ایدئولوژیکی وی به مباحث ادبی و هنری در کتاب مذکور پرداخته است. گفتنی است به چالش کشیدن افکار ملی و فراملی و معرفی نقد فرهنگی تطبیقی به عرصة نقد تطبیقی جهان عرب، ازجمله مزایای کتاب مورد پژوهش مناصره است. البته کلی‌گویی، نادیده گرفتن واقعیت‌ها، عدم ذکر مستندات و ادله جهت اثبات مدعای خویش، نبود روند منطقی و اصولی جهت ورود به موضوع و عدم دسته‌‌بندی مطالب، ازجمله نقدهای محتوایی و ساختاری است که بر کتاب مناصره وارد شده و در پژوهش حاضر به تفصیل دربارة آن­ها سخن رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the book Al-Nahd al-Tashafi al-Muqaren; Separate Separation Purpose By Ezuddin al-Muna'serah

نویسندگان [English]

  • tooraj zinivand 1
  • rojeen naderi 2

1 Department of Arabic Language and Literature / Razi University

2 Department of Language and Literature / Razi University / Kermanshah / Iran

چکیده [English]

"Ezuddin al-Muna'serah" (1946-present), a poet and critic of the Palestinian Authority, is one of the distinguished scholars of comparative literature in the Arab world, including political-cultural critics in the field of literary criticism, who wrote the book "Adaptive Cultural Critique, From the Structure of Discourse Discourse" Adaptive literature has added to the Arab world. The author in this book deals more with the theoretical and theoretical discussions with an anti-imperialist approach, and proposes the subject of "slaughter" by believing in a "comparative cultural critique" rather than the term "comparative literature."
The author, while defining cultural critique and its overlap with other areas of the human sciences, has pointed to the inadequacy and negative effects of Western critique on the world of art and literature and emphasizes identity preservation.
Therefore, the present study, with a descriptive-analytical approach, has examined these important issues and the explanation of Munaserah's ideas in the book "Comparative Cultural Criticism, From the Structure of Discourse Discourse" Among the benefits of Ali's research are the re-reading of Edward Said's views in a post-structuralist perspective, a different and ideological view of literary activities and works, and the challenge of national and transnational thought, and finally a comparative critique of comparative cultural worldview.; Clichy, narrowing, His claim is that there is no logical and principled procedure for entering the subject, as well as the absence of paragraphs and classification of the contents, including criticisms of Muna'serah's book and discussed in detail in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Cultural Criticism
  • Deconstructive Discourse
  • Comparative literature
  • Ezuddin al-Muna'Shera