أهداف مجله:

1-    گسترش دانش و فرهنگ نقد

2-    رشد تفکر نقادانه

3-    تبیین و نهادینه سازی شاخص های ارزیابی ساختاری و محتوایی متون آموزشی و سرفصلهای درسی.

4-    غنی سازی و افزایش کارایی متون آموزشی و سرفصل های درسی

5-    غنی سازی و افزایش کارائی سرفصل های درسی وزارتی

سیاستهای مجله:

1-    نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی ملی و جهانی

2-    نقد و ارزیابی کتاب های مرجع پژوهش محور ملی وجهانی

3-    نقد ساختاری، محتوایی و استنادی مقالات منتشر شده در نشریات

4-    نقد ساختاری، محتوایی و استنادی پایان­نامه­ها

5-    نقد برنامه های درسی رشته زبان و ادبیات عربی با تاکید بر رویکردهای نوین

6- ارائه الگوی علمی برای ارزیابی ساختاری و محتوایی کتاب و مقاله و پایان نامه