آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 117
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 18

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد مقالات 36
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
درصد پذیرش 33 %