فرایند ارسال و بررسی مقالات در این نشریه از این قرار است:

ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات توسط نویسنده.

- بررسی اولیه توسط کارشناس مجله به منظور همخوان بودن مقاله با راهنمای نویسندگان مجله.

-  بررسی اولیه توسط سردبیر: در این مرحله بررسی می‌شود که آیا مقاله با اهداف و چشم اندازهای ماهنامه مطابقت دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد برای دبیر تخصصی ارسال خواهد شد، ولی در غیر این صورت مقاله غیر قابل پذیرش اعلام می‌شود.

-  بررسی مقاله توسط دبیران تخصصی مجله جهت تعیین داور. 

- ارسال مقاله به داوران.

- ارسال مقاله به نویسندگان جهت بازنگری در صورت مساعد بودن نظرات داوران.

- ارسال مقاله اصلاح شده به دبیر تخصصی یا داور تطبیقی جهت تطبیق اعمال نظر داوران.

-  ارسال نتیجه داوری و بازبینی مقاله به سردبیر جهت نظر نهایی؛

-  طرح مقاله در هیأت تحریریه نشریه جهت اعمال نظر نهایی برای پذیرش یا رد مقاله؛

-  درخواست اصلاح مقاله توسط اعضای تحریریه یا رد مقاله و اعلام به نویسنده؛

-   ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده؛

-  پذیرش مقاله.