نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

اولین جرقه‌های علم بلاغت نزد مسلمانان را باید در قرن‌های چهارم و پنجم هجری جست‌وجو کرد که ریشه در ذهنیت و فلسفه یونایی دارد.به مرور زمان و پیشرفت در تمامی زمینه‌‌ها در علم بلاغت نیز همچون دیگر علوم، احساس نیاز به یک رویکرد جدید سبب شد نظریه‌های بلاغت جدید در برابر بلاغت سنتی قد علم کنند.
کتاب «نحو بلاغة جدیدة» یکی از تألیفات خلیل کفوری است که به موضوع بلاغت جدید و ارتباط آن با سایر علوم پرداخته است. این کتاب مانند همه تألیفات بشری کاستی‌ها و نادرستی‌هایی دارد که بررسی انتقادی کتاب مزبور و میزان توفیق آن به عنوان یک منبع مفید در زمینه بلاغت جدید دستمایه نگارش این مقاله است.در این بررسی معلوم شد که مؤلف در مباحث مربوط به رابطه علم بلاغت با سایر علوم از برخی از اصطلاحات تعریف واضحی ارائه نداده است؛ اما قسمت عمده کاستی‌های این کتاب در حیطه پیچیدگی زبان مؤلف در تبیین موضوع است.

کلیدواژه‌ها

الجرجانی، عبدالقاهر (2002)،أسرار البلاغة،تصحیح احمد عبد العلیم البرودنی، القاهرة: دار الکتب المصریة.
الجرجانی، عبدالقاهر (2011)،دلائل الإعجاز،القاهرة: مکتبة نرجس.
رضایی هفتادُر، غلام‌عباس (1391)، «نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی»، تهران: پژوهش‌نامة نقد ادب عربی، دانشگاه شهید بهشتی، س 4، ش 1.
ستاریان، مهدی (1381)، «تاریخچه و سیر تحول مطالعات بلاغی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 4، ش 50.
شادی، محمد ابراهیم عبدالعزیز (1991)، الصورة بین القدماء و المعاصرین، القاهره: نشر السعادة.
عبدالقاهر، حسین (1984)، تأملی در تعریف بلاغت و مراحل تکامل آن، بیروت: عالم الکتب.
عصفور، جابر (1969 م)، الصورة الفنیة فی التراث النقدی و البلاغی عند العرب، بیروت: دار الکتاب.
فتوحی، محمود (1386)، «نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روش‌‌های بلاغت سنتی»، گیلان، فصل‌نامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب‌پژوهی، ش 3.
کفوری، خلیل (1994)، نحو بلاغة جدیدة،بیروت: نداف.
مزیدی، پروین (1392)، «رویکرد عبدالقاهر جرجانی به بلاغت مقایسه‌‌ای با برخی نظریه‌‌پردازان مدرن»، دو‌فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی صحیفة مبین، ش 54، س 19.
مشرف، مریم (1386)، «نظم و ساختار در نظریة بلاغت جرجانی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 54.
 
Bostad, Finnetal, Bakhtinian Perspectives on Language and Culture: Meaning in Language, Art and New Media, Chippenham and Eastbourne, Antony Rowe Ltd.
Hochmuth, Marie (1952), “Kenneth Burke and the New Rhetoricˮ, Quarterly Journal of Speech, vol. 38 (2).