نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عربی دانشگاه اصفهان،

چکیده

خوانشِ نقدی در عرصه­های گوناگون، میزان کارایی و تأثیرگذاری متن مورد بررسی را برای مخاطب هویدا می­سازد و ویژگی­های مثبت و منفی متن را تبیین می­کند، زیرا نگرش نقادانه، خاستگاهی سازنده است که خلل­های موجود، کاستی­ها و کمبودها را نشان می­دهد. موضوع نقد ادبی در سرزمین اندلس، کم­تر مورد توجه ناقدان و تحلیلگران ادبی بوده است. شاید دلیل این مسئله، اطلاعات اندک و کاستی منابع نقدی انتشار­یافته در این برهۀ ادبی است تا تصویر شفاف و روشنی از آن در ذهن پژوهشگر، نقش ببندد. ازجمله آثاری که تاریخچۀ نقد ادبی در این دوران را مورد بررسی قرار داده، کتاب تاریخ النقد الأدبی فی الأندلس اثر محمد رضوان الدایة، استاد دانشگاه دمشق است. چون این اثر، در عرصۀ بررسی وضعیت نقد ادبی در دورۀ اندلس پیشگام بوده است، و با وجود نگارش تألیفات فراخ­تر و دقیق­تر، در خورِ نقد و بررسی است، برآنیم با تکیه بر روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به نمونه­هایی از اثر، به ارزیابی کتاب بپردازیم. در روند پژوهش به این نتیجه رسیدیم که استفاده از منابع معتبر و دست اول و گاهی آثار خطی، تفصیل موضوع و بیان تاریخچۀ نقد ادبی و نظریات و و رویکردهای نقدی این دوران، از نقاط قوت این اثر محسوب می­شود. توجه ­نکردن به گزینش یک روش تحقیق علمی صحیح و نداشتن ایجاز، اشکالات شکلی، اشتباهات تایپی و نگارشی از نقاط ضعف این اثر است. این اثر تنها به تاریخچۀ نقد ادبی در این دوره و اشاره به نظریات و دیدگاه­های ادیبان و ناقدان از لابه­لای آثار نقدی و بلاغی آنان بسنده کرده و به لایه­های ژرف­تر مسئله، رخنه نکرده است.

کلیدواژه‌ها

بریک، ض. (2016). النقد الأدبی فی الأندلس اتّجاهاته و قضایاه من القرن السادس إلی القرن الثامن الهجری. الجزائر: جامعة وهران.
بشیری، ع. (1395). بررسی و نقد کتاب النقد الأدبی أصوله و مناهجه. پژوهش­نامة انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 6، 1- 21.
الدایة، م. ر.  (1993). تاریخ النقد الأدبی فی الأندلس. بیروت: مؤسسة الرسالة.
الدایة، م. ر. (1421ق). فی الأدب الأندلس. دمشق: دارالفکر.
عباس، ا. (1992). تاریخ النقد الأدبی عند العرب، نقد الشعر من القرن الثانی حتی القرن الثامن الهجری. بیروت: دارالثقافة.
عسگری، صادق (1391). نقد و بررسی منابع استنادی در مقالات علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات عربی. ادب عربی،  1، 153ـ 174.
علاونة، ش. ر. (2005). النقد الأدبی فی الأندلس، عصر المرابطین والموحدین. عمان: وزارة الثقافة.
علیان، ع. م. (1984). تیارات النقد الأدبی فی الأندلس(فی القرن الخامس الهجری). بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر.
عمر، ع.و. (2003). النقد الأدبی فی الأندلس (عصر الطوائف و المرابطین). بیروت: دارالثقافة.
عمر، ع.و. (2008). فی نقد النقد الأندلسی. القاهرة: دارالهدی للنشر.
نامداری، ا.  (1395). نگرشی نو بر کتاب تاریخ الأدب العربی فی الأندلس. انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 41، 247- 266.
نامداری، ا. (1396). بررسی و نقد کتاب فی الأدب الأندلسی. پژوهش­نامۀ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 1، 225- 241.