نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه مطالعات و علوم انسانی، تهران

چکیده

کتاب الأدب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیة نوشتۀ حسن خمیس الملیجی، کتابی درسی است که با هدف آموزش متون نظم و نثر عربی در سطح پیشرفته برای فراگیران غیرعرب‌زبان، طراحی و تدوین شده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با توجه به معیارهای ویژۀ نقد کتب درسی، به ارزیابی و نقد کتاب مذکور پرداخته تا از این رهگذر، ضمن بیان ویژگی­های شکلی و محتوایی، کاستی­ها و امتیازات آن را برای جامعۀ هدف تبیین کند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد صرف‌نظر از اشکالات شکلی، باتوجه به امتیازاتی مانند جامعیت محتوایی، انسجام ساختاری، روش ارائۀ درس‌ها، زبان ساده و روان، و عدم مغایرت با مبانی اخلاقی و دینی می­تواند به‌منزلۀ یکی از منابع فرعی درس آموزش متون در دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات عربی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

آصف‌زاده، س. (1384). تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی. پزشکی در پزشکی، 29، 195ـ201.
خمیس الملیجی، ح. (1995). الأدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیة. ریاض: جامعة ملک سعود.
خنیاب‌نژاد، ع. (1395). بررسی و نقد کتاب خواندن متون ساده. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 1، 27ـ57.
رزمی، س.ع.ا. (1384). اصل بی‌طرفی در تحقیق. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 31، 64ـ70.
رضی، ا. (1388). شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی. سخن سمت، 21، 21ـ30.
رهادوست، ب. (1382). رویکرد بین‌رشته‌ای و مطالعات ادبی. زیباشناخت، 9، 195ـ201.
سمیعی، ا. (1378). نگارش و ویرایش. تهران: سمت.
شیخ أمین، ب. (1986). مطالعات فی الشعر المملوکی والعثمانی. بیروت: دارالعلم للملایین.
طالب‌زاده، ع. (1388). بدیعیات پدیده‌ای نو در عصر انحطاط. زبان و ادبیات عربی، 1، 83ـ96.
قراملکی، ف. (1383). خاستگاه پژوهش. آینۀ میراث، 4، 7ـ17.
مشکین‌فام، ب. (1391). البحث الأدبی؛ مناهجه و مصادره. تهران: سمت.
ملکی، ح. (1385ش). مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی. سخن سمت، 17، 9ـ20.
منصوریان، ی. (1392ش). صد ویژگی کتاب­های دانشگاهی کارآمد و اثربخش. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 17، 29، 1ـ17.
میرزایی، ف.، و ابویسانی، ح. (1393). تحلیل انتقادی الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث. پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 4، 147ـ169.